fbpx

สมัครงานกับพระนครฮอนด้าออโตโมบิล

  1.)
  2.)
  3.)
  4.)
  5.)
  6.)
  7.)

  8.)
  ที่อยู่ปัจจุบัน
  14.)
  สถานภาพการสมรส

  ประวัติการศึกษา/อบรม

  ระดับ
  ชื่อสถานศึกษา
  คณะที่สำเร็จ
  เกรดเฉลี่ย
  วิชาเอก
  ปีที่ศึกษา
  (พ.ศ.-พ.ศ.)
  ประถมศึกษา
  มัธยมศึกษา
  ปวช.(ม.6)
  ปวส./อนุปริญญา
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท

  ความสามารถพิเศษ

  ภาษาต่างประเทศ

  ภาษา
  พูด
  อ่าน
  เขียน

  ความสามารถขับขี่ยานพาหนะ

  ประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

  1.
  วัน
  2.
  วัน
  3.
  วัน

  สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมอะไรได้บ้าง

  ความสามารถพิเศษที่มีความชำนาญ (ระบุ)


  ประวัติการทำงาน

  1.ครั้งหลังสุดทำงานที่
  2.สถานที่ตั้ง
  3.เริ่มทำงานเมื่อวันที่
  4.ตำแหน่งแรกเข้า
  ค่าจ้าง/เงินเดือน
  5.ลักษณะงานแรกเข้า (อธิบายโดยสังเขป)
  6.ตำแหน่งงานครั้งหลังสุด
  ค่าจ้าง/เงินเดือน
  7.ลักษณะงานหลังสุด (อธิบายโดยสังเขป)
  8.ออกจากงานเมื่อวันที่
  9.สาเหตุที่ออกจากงาน (อธิบายโดยสังเขป)
  10.ถ้าบริษัทฯ รับท่านเข้าทำงานจะเริ่มปฎิบัติงานได้ภายใน
  ภาษีเงินได้
  ที่ทำงานเสียให้เสียเอง

  สวัสดิการที่ได้รับ

  หากบริษัทฯ รับท่านเข้าทำงาน ท่านสามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่วันที่