fbpx
 • [เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการประกันภัยหรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านเข้าทำกับบริษัทประกันภัยผ่านการให้บริการของ บริษัทประกันวินาศภัยที่เป็นคู่ค้ากับเรา บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือฮอนด้าออโตโมบิล เช่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในกรณีที่ท่านเกิดอุบัติเหตุ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือฮอนด้าออโตโมบิลอาจแจ้งให้เราติดต่อท่านเพื่อแจ้งเตือนให้ท่านเข้ามารับบริการจากเรา และเรียกร้องสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน หรืออื่นใดตามที่ท่านร้องขอซึ่งเราจะส่งต่อไปยังบริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งให้บริการแก่ท่านในฐานะเป็นนายหน้าประกันภัยหรือฮอนด้าออโตโมบิล]

 

       3.2 ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยทั่วไป เราใช้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • กรณีมีความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับเรา หรือเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามที่ท่านร้องขอก่อนจะเข้าทำสัญญากับเรา (เช่น การที่เราให้บริการกับท่าน)
 • กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ฮอนด้าออโตโมบิล บริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอก โดยที่ประโยชน์ดังกล่าวไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (เช่น กรณีที่เรา หรือฮอนด้าออโตโมบิลมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก เพื่อการให้บริการในนามของเราหรือฮอนด้าออโตโมบิล)
 • กรณีมีความจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
 • กรณีที่เราต้องดำเนินการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 

ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อที่จะได้รับการบริการอย่างเต็มรูปแบบจากเรา เว้นแต่ในบางกรณีที่เราระบุว่า ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็นข้อมูลที่ท่านสามารถให้โดยความสมัครใจของท่าน และในกรณีดังกล่าวเราจะขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

4. ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม)

หากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา หากเราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าว

 

5.บุคคลที่เราแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอกตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือของฮอนด้า

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่านให้กับบริษัทในเครือของฮอนด้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัทฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดจากบริษัทในเครือฮอนด้า และเป็นการช่วยสนับสนุนให้การพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมต่อไป รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายภายในของกลุ่มฮอนด้า เพื่อให้การสนับสนุนและเสนอโปรโมชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการและประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของฮอนด้าและบริษัทในเครือ และเพื่อการพัฒนาการดำเนินการทางธุรกิจ

 • บุคคลภายนอก

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอบริการเพิ่มเติม โปรโมชั่น ข้อเสนอ สิทธิพิเศษแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • สถาบันการเงิน
 • ผู้จำหน่ายโดยชอบรายอื่นของฮอนด้าออโตโมบิล ซึ่งได้ขายรถยนต์ฮอนด้า หรือได้เสนอบริการที่เป็นการสนับสนุนหรือดูแลรถยนต์ฮอนด้าของท่าน หรือเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่ดีขึ้นให้แก่ท่าน
 • ซัพพลายเออร์ และคู่สัญญาทางธุรกิจของเรา ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้
 • ผู้ให้บริการ โดยเราอาจเปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างเราและผู้ให้บริการภายนอกอาจเป็นไปเพื่อการดำเนินการตามปกติของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น เช่น ผู้ให้บริการด้านระบบการสนับสนุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทตัวแทนหรือที่ปรึกษาด้านสื่อโฆษณา ผู้ให้บริการจัดงานอีเว้นท์ และงานต่าง ๆ และผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย
 • ผู้ซื้อหรือคู่สัญญาที่สนใจจะเข้าซื้อธุรกิจ บริษัท หุ้นหรือส่วนหนึ่งของเราหรือบริษัทในเครือของเรา และ
 • คู่ความในการดำเนินคดีที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้นตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • บุคคลภายนอกอื่น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานด้านยุติธรรม หน่วยงานกำกับดูแลตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือศาล  ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี

ท่านสามารถขอรับรายชื่อผู้รับข้อมูล รวมถึง ตัวตน คำอธิบายโดยย่อเกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย และที่อยู่ของผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้จากเรา ตามข้อมูลการติดต่อเราด้านล่างนี้

 

6.การโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ โดยเราอาจจะดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวไปโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือในฐานที่เรามีสิทธิเพื่อประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย (เช่น เพื่อการปฏิบัติตามข้อสัญญา) ทั้งนี้ เท่าที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เราจำต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้นถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่รับข้อมูลซึ่งอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยนั้น เราจะดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกโอนไปยังบุคคลอื่นนอกประเทศให้เทียบเท่ากับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองส่วนบุคคลได้กำหนดและมีผลบังคับใช้ ณ ขณะนั้น

 

7.การรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการทางองค์กร เทคนิค กายภาพและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการเปิดเผยโดยอุบัติเหตุ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งครอบคลุมถึงการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของเรา ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เราได้จัดให้มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เรายังได้วางมาตรการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยกำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน สิทธิในการอนุญาตให้พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าข้อมูล และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เรายังได้วางมาตรการสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 

8. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้นตามความจำเป็นอื่นๆ อาทิ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ในกรณีที่เราไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป เราจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบและบันทึกต่างๆของเรา และ/หรือจะดำเนินการตามความจำเป็นเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้อีกต่อไป ในกรณีที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ กระบวนการยุติธรรมหรือการดำเนินการทางวินัย เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้จนกว่ากระบวนการดังกล่าวจะยุติลง ซึ่งรวมถึงช่วงระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้ด้วย จากนั้นเราจึงจะดำเนินการลบหรือเก็บจดหมายเหตุข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9. สิทธิของท่านตามที่กฎหมายกำหนด

เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับในประเทศไทยแล้ว ท่านมีสิทธิตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายดังกล่าว ตามที่ปรากฏในรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิร้องขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และร้องขอให้เปิดเผยการได้มาโดยปราศจากความยินยอมของท่านซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการร้องขอให้ลบ ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้เราลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้อง หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องสิทธิ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย
 • สิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่น ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้เรา ในกรณีที่เราได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ ท่านอาจจะร้องขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ เราอาจเก็บค่าบริการในการดำเนินการตามสิทธิของท่านในข้อนี้ตามที่กฎหมายอนุญาต
 • สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานแห่งสิทธิที่เกี่ยวกับกรณีของท่าน โดยเฉพาะ ท่านอาจไม่มีสิทธิในการคัดค้านถ้าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นกรณีจำเป็นที่ต้องดำเนินการก่อนเข้าทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญา
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะต้องขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีนี้ ข้อมูลตามคำร้องขอของท่านจะได้รับการระบุว่าถูกระงับการใช้และเราอาจประมวลผลข้อมูลดังกล่าวได้ในบางกรณีเท่านั้น
 • สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมของท่านที่ให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย ส่งและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งให้เราทราบผ่านช่องทางการติดต่อเรา ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายหรือข้อสัญญาที่เป็นประโยชน์กับท่านได้จำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมเช่นว่า
 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ ในกรณีที่เราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลใช้บังคับในประเทศไทย รวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรา

ในบางกรณี เนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้ากลางเป็นของฮอนด้าออโตโมบิล เราในฐานะผู้จำหน่ายอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้ากลางของผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้าในการให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันของเครือข่ายผู้จำหน่ายรถยนต์ฮอนด้า ในกรณีดังกล่าว หากคำขอใช้สิทธิของท่านเป็นการใช้สิทธิเหนือข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลของฮอนด้าออโตโมบิลตามสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายที่เรามีกับฮอนด้าออโตโมบิล เราอาจต้องส่งคำขอของท่านไปยังฮอนด้าออโตโมบิลเพื่อการพิจารณาดำเนินการตามคำขอของท่าน เราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบหากคำขอของท่านถูกส่งไปพิจารณาโดยฮอนด้าออโตโมบิล

10. การติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย คำถามหรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือประสงค์จะใช้สิทธิตามกฎหมายของท่านในขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับแล้วในประเทศไทยท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้จำหน่าย

บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

 • 110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  โทร.02-941-1888
 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พระนครฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

 • 110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  โทร.02-941-1888
 • อีเมล : hr@phahonda.co.th

หน้า 1